Allmänna villkor för användning av plattformen caravanmarkt24.de

I. Tillämpningsområde

 1. De allmänna villkoren ("AGB") reglerar användningen av webbplatsen www.caravanmarkt24.de.
 2. Dessa allmänna villkor träder i kraft för alla användare vid registreringen.
 3. Om dessa allmänna villkor ändras kommer befintliga användare att informeras om de nya allmänna villkoren via det e-postmeddelande som angavs vid registreringen eller vid nästa besök på webbplatsen caravanmarkt24.de. Om de inte godkänner de nya allmänna villkoren kan deras tillgång till webbplatsen begränsas helt eller delvis.

 

II. Användning av plattformen

 1. P&O Autoauktionen GmbH, med säte på Mühlenstraße 8 A i 14167 Berlin, HRB 227292 B Amtsgericht Berlin ("Operatören"), tillhandahåller en mäklarplattform (nedan "Plattform") för försäljning av begagnade och nya fordon, särskilt husbilar, husvagnar och liknande fordon, på Internetadressen www.caravanmarkt24.de. Operatören är ansvarig för tillhandahållandet av Plattformen.
 2. Genom att göra plattformen tillgänglig agerar operatören endast som en mellanhand. Operatören själv erbjuder inte fordon till försäljning och blir i synnerhet inte en avtalsslutande part i de köpeavtal som uteslutande ingås mellan användarna av denna plattform.
 3. Operatören garanterar plattformens driftberedskap i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor. Om ett oförutsett systemfel (förstått som ett fel på plattformen som förhindrar att bud läggs) hindrar användningen av plattformen kommer användarna att informeras så snart som möjligt. Om auktioner avslutas under ett systemavbrott kommer alla auktioner som löper ut under eller i timmen efter systemavbrottets slut att förlängas med 24 timmar.
 4. Anpassningar, ändringar och tillägg till den avtalade plattformen samt åtgärder som syftar till att identifiera och avhjälpa funktionsfel kommer endast att leda till ett tillfälligt avbrott eller försämrad tillgänglighet om detta är absolut nödvändigt av tekniska skäl.
 5. Plattformens grundläggande funktioner övervakas dagligen. Övervakning av plattformens funktionalitet garanteras i allmänhet från måndag till fredag 09:00 - 17:00. I händelse av allvarliga fel - användningen av plattformen är inte längre möjlig eller allvarligt begränsad - ska underhåll utföras inom 48 timmar efter det att operatören har blivit medveten om eller informerats om felet.
 6. Operatören har rätt att tillfälligt begränsa sina tjänster om detta är nödvändigt för (förbättrad) funktionalitet, säkerhet och/eller anpassning av plattformen ("underhållsarbete"). Så långt det är möjligt kommer underhållsarbete och den förväntade varaktigheten att meddelas minst 3 dagar innan det utförs.

 

III Registrering, spärrning och uppsägning av användarkontot

 1. Användning av plattformen kräver registrering och inloggning som användare.
 2. Endast kommersiella försäljare av begagnade och nya fordon, särskilt de som är specialiserade på marknaden för husbilar och husvagnar, har rätt att registrera sig som köpare, nedan kallade "köpare", "budgivare" eller "högsta budgivare". Bevis på status som fordonshandlare måste tillhandahållas med hjälp av lämplig dokumentation (t.ex. företagsregistrering). Operatören kommer att kontrollera om en registrering är tillåten på grundval av de dokument och uppgifter som lämnats in och, i händelse av ett positivt resultat, kommer registreringen att aktiveras. Det finns ingen rätt till aktivering. Operatören kommer inte att ge tillgång till budgivning till konsumenter eller andra näringsidkare som inte har någon koppling till fordonshandeln.
 3. Alla som vill lägga ut begagnade eller nya husbilar eller husvagnar eller liknande fordon till försäljning på plattformen, nedan kallade "säljare", är behöriga att registrera sig som säljare.
 4. De uppgifter som efterfrågas vid registreringen måste vara fullständiga och korrekta. Om dessa uppgifter ändras över tid är användaren skyldig att uppdatera informationen innan han eller hon deltar i en auktion.
 5. Vid registrering och aktivering av användarkontot ingås ett avtal om användning av plattformen mellan operatören och användaren.
 6. Både operatören och användaren kan när som helst säga upp detta användningsavtal med en uppsägningstid på 7 dagar. När uppsägningen har förklarats upphör möjligheten att placera nya försäljningsannonser eller att kunna bjuda på sådana annonser.
 7. Operatören kan vidta åtgärder som att blockera en användare om det finns indikationer på att en användare bryter mot lagbestämmelser, tredje parts rättigheter eller dessa allmänna villkor. Operatören får särskilt vidta åtgärder om det finns indikationer på att en användare försöker kringgå auktionen, t.ex. genom att försöka få tag på en köpares eller säljares kontaktuppgifter för att genomföra en transaktion utanför plattformen. Om en köpare upprepade gånger underlåter att betala provisionsfakturor till operatören förbehåller sig operatören rätten att tillfälligt eller permanent blockera ett användarkonto.

 

IV. Skapande av onlineannonser

 1. Säljare har rätt att lägga ut begagnade eller nya husbilar eller husvagnar eller liknande fordon till försäljning på plattformen ("försäljningsannons"). En säljare har möjlighet att erbjuda sitt fordon till försäljning till ett brett spektrum av köpare från professionella återförsäljare som en del av en onlineauktion.
 2. En försäljningsannons skapas av säljaren själv och måste utformas i enlighet med de bindande specifikationerna på plattformen. En säljare kan lista ett valfritt antal fordon. Varje fordon motsvarar en auktion eller en försäljningsannons.
 3. Säljaren är ensam ansvarig för innehållet i försäljningsannonsen. Säljaren är skyldig att skapa sin försäljningsannons sanningsenligt och fullständigt. Säljaren garanterarriktigheten i den information som tillhandahålls , isynnerhet information som kan vara av betydelse för potentiella köpares köpbeslut (t.ex. defekter, saknade dokument etc.). Om säljaren redan när annonsen skapas är medveten om att det, i strid med § VII Para. 1, inte kommer att vara möjligt att överlämna fordonet inom 15 dagar efter accept av budet, måste säljaren ange tidigast möjliga överlämnande när försäljningsannonsen skapas.
 4. Ändringar är i allmänhet inte längre möjliga efter publicering av försäljningsannonsen. Om ändringar är nödvändiga på grund av felaktig information måste säljaren omedelbart kontakta operatören. Operatören kommer att kontrollera dessa ändringar och, om nödvändigt, justera dem i försäljningsannonsen om de verkar relevanta och legitima för det möjliga köpbeslutet. Operatören kommer att informera budgivarna så snart som möjligt, med hänsyn till normala affärstider (måndag till fredag från 9:00 till 18:00). Den högstbjudande (köparen) har rätt att återkalla eller bekräfta sitt bud på grund av ändringen. Om den högstbjudande annullerar sitt bud eller inte bekräftar sitt bud inom 24 timmar efter meddelandet kommer auktionen att startas om och alla tidigare bud kommer att annulleras för att skydda alla användares legitima intressen och för att upprätthålla rättvis konkurrens.
 5. Operatören har rätt att tekniskt redigera försäljningsannonser och annat användarinnehåll så att de även kan visas på mobila enheter.
 6. Försäljningsannonser och annat användarinnehåll som publiceras på plattformen representerar inte operatörens åsikt. Försäljningsannonserna kontrolleras översiktligt av operatören avseende uppenbart felaktig information innan de publiceras. Detta görs främst på basis av det registreringsbevis del 1 som ska laddas upp eller någon annan officiell handling (registreringsbevis del 2, HU-rapport, COC-dokument / intyg om överensstämmelse eller liknande) och vid behov genom att erhålla väsentlig information från säljaren skriftligen.
 7. Om registreringsbevis del 1 eller annan officiell handling saknas, kommer operatören att individuellt besluta om försäljningsannonsen ska aktiveras för auktionen.
 8. Operatören har rätt att efter eget gottfinnande och utan angivande av skäl vägra att publicera en försäljningsannons eller att göra den beroende av att säljaren i förväg anpassar den i enlighet med Operatörens specifikationer.
 9. Operatörens granskning av en försäljningsannons leder inte till att operatören ansvarar för dess innehåll.
 10. Säljaren åtar sig att sälja sitt fordon till det lägsta försäljningspris som han själv har fastställt så snart detta pris åtminstone uppnås eller överskrids av ett bud från en budgivare i auktionen.
 11. Säljaren förbinder sig att senast 15 dagar efter klubbslaget till köparen överföra äganderätten till det sålda fordonet. Äganderättsövergången skall ske genom överlämnande av fordonet med samtliga tillhörande handlingar, särskilt registreringsbevis Del I och Del II samt samtliga befintliga fordonsnycklar. Parterna kan komma överens om en annan tidsfrist.
 12. Om en köpare slutligen inte kan ta emot fordonet på grund av att säljaren har sålt det till en tredje part trots att han har tilldelats kontraktet och därför inte längre kan förvärva äganderätten, skall operatören inte vara ansvarig för detta fall.

 

V. Förfarande vid onlineauktion, bindande förklaringar och ingående av avtal

 1. En online-auktion ("Auktion") inleds enligt denna punkt när försäljningsannonsen har lagts ut och efter att den har publicerats (aktiverats) av Operatören.
 2. Auktionen är inte en auktion i den mening som avses i § 156 BGB. Ur rättslig synvinkel kan köpeavtal ingås mellan säljaren och köparen genom erbjudande och accept i enlighet med §§ 145 ff. BGB och i enlighet med följande bestämmelser.
 3. Om en säljare lägger ut en annons till försäljning utgör detta ett bindande erbjudande. Erbjudandet riktas till den högstbjudande som har erbjudit minst det angivna lägsta försäljningspriset inom auktionens budgivningsperiod. Säljaren måste fastställa ett bindande lägsta försäljningspris. Auktionens varaktighet bestäms av operatören i samband med den ytliga granskningen av annonsen och är vanligtvis upp till 24 timmar, men högst 48 timmar från den tidpunkt då operatören aktiverar den.
 4. När försäljningsannonsen har aktiverats och auktionen har startat är det i allmänhet inte längre möjligt att göra ändringar i den. I övrigt gäller § IV mom. 4.
 5. En säljare har i princip ingen rätt att avbryta en pågående auktion i förtid eller att förkorta eller förlänga den. Operatören får i enskilda fall avsluta en auktion i förtid om säljaren har åberopat särskilda omständigheter som gör det nödvändigt att avsluta auktionen i förtid. Om ett bud redan har lagts på säljarens pågående auktion vid den tidpunkt då kravet på förkortning, förlängning eller avslutande av auktionen prövas, är förkortning, förlängning eller förtida avslutande uteslutet.
 6. Säljaren får inte sälja fordonet någon annanstans eller under tiden så länge det finns i auktionen (vanligtvis upp till 24 timmar, men inte längre än 48 timmar från den tidpunkt då den aktiveras av operatören).
 7. En köpare kan bjuda på försäljningsannonser i auktionen. Detta är en bindande avsiktsförklaring som gäller fram till onlineauktionens slut. Ett befintligt bud upphör att gälla om ett högre bud läggs innan online-auktionen avslutas. Det högsta budet fram till slutet av budperioden är en acceptförklaring i den mening som avses i §§ 147 ff.BGB, förutsatt att åtminstone det lägsta försäljningspriset har uppnåtts. Om det är det högsta budet och det lägsta försäljningspriset inte har uppnåtts, ska erbjudandet fortsätta att gälla för den första fasen eller första omgången av online-omförhandlingen (se § VI).
 8. En köpare får lägga ett obegränsat antal bindande bud (s.k. "direktbud") på ett visst fordon under onlineauktionens löptid. Om budgivaren lämnar mer än ett bud (direktbud) på samma fordon, kommer endast det högsta budet (direktbudet) att beaktas.
 9. Förutom ett fast bud (direktbud) kan köparen också lägga ett högsta bud i en auktion, som genomförs via en programmerad budagent. Baserat på köparens fasta bud (direkta bud) kommer budagenten att bjuda över bud från andra köpare på denna försäljningsannons med 100,00 € tills det maximala budet som angetts av köparen har uppnåtts. Förtydligande: Om köparen lägger ett direktbud på 20 000 € och ett maxbud på 25 000 € via en budagent, kommer budagenten att överbjuda alla bud från andra köpare från 20 100 € upp till 24 900 € med 100 € vardera, upp till max 25 000 €, under försäljningsannonsens löptid. Detta gäller även om flera köpare har lagt var sitt maxbud på samma försäljningsannons via budagenter. Det högsta budet förblir dolt för andra användare.
 10. Budhöjningar sker i steg om 100 euro.
 11. Ett bud från en budgivare kan endast annulleras av operatören om det var uppenbart felaktigt lagt (t.ex. budet var oavsiktligt lagt en siffra för högt, t.ex. 500 000 € bjöds istället för 50 000 €). Budgivaren har dock inte rätt att få ett felaktigt bud annullerat av operatören.
 12. De sista 30 sekunderna av varje auktion kallas för "heta bud-fasen". Under hot bid-fasen startar de sista 30 sekunderna om för varje nytt bud som läggs tills det sista budet har lagts. Om inget bud läggs under hot bid-fasen avslutas auktionen vid slutet av den angivna varaktigheten och budgivningsfasen avslutas.
 13. I slutet av auktionen (efter slutet av den ordinarie budperioden) ingås ett bindande avtal om köp eller försäljning av det annonserade fordonet mellan säljaren och den högsta budgivaren, förutsatt att den senare har lagt ett bud som är lika med eller högre än det lägsta försäljningspriset ("tilldelning av kontrakt"). I annat fall avstår parterna från rätten att avge separata förklaringar i detta avseende.
 14. Utan hinder av punkt 13 i detta stycke avslutas en auktion i förtid före utgången av den ordinarie budtiden genom ett så kallat "Köp nu", om en budgivare köper ett fordon inom den ordinarie budtiden med hjälp av alternativet "Köp nu" (motsvarande knapp) och därmed bjuder det lägsta försäljningspris som säljaren har fastställt. En budgivares möjlighet att köpa nu förfaller så snart ett direkt bud eller ett bud via budagent har lagts på denna auktion under den ordinarie budperioden. Om ett köp-it-now-bud läggs, ingås ett bindande avtal om köp eller försäljning av det annonserade fordonet mellan säljaren och "köp-it-now"-köparen. I annat fall avstår parterna från rätten att göra separata förklaringar i detta avseende. De bestämmelser som är kopplade till accepterandet av budet ska tillämpas på motsvarande sätt vid ett omedelbart köp.
 15. När budet accepteras genereras automatiskt ett köpeavtal via plattformen, vars bestämmelser är auktoritativa och bindande för båda parter.
 16. Om det högsta budet, efter att auktionen har avslutats, understiger det lägsta försäljningspris som säljaren har begärt, ingås inget avtal initialt.

VI Omförhandling/ny annonsering online

 1. Om inget avtal har ingåtts vid auktionens slut i den mening som avses i föregående stycke, följer en "online-omförhandling". Under en omförhandling online har säljaren och den högstbjudande frivilligt möjlighet att nå en prisöverenskommelse.
 2. Denna omförhandling sker uteslutande online via plattformen.
 3. Om det lägsta försäljningspriset för en auktion inte har uppnåtts, skickas det sista högsta budet till säljaren elektroniskt via plattformen när auktionen avslutas, vilket automatiskt inleder omförhandlingen online.
 4. Säljaren kan acceptera eller avvisa det högsta budet eller lämna ett "motbud". Plattformen fastställer en fast tidsfrist för detta, som löper ut kl. 22.00 den dag då auktionen avslutas. Denna tidsfrist kan förlängas av operatören till senast kl. 22.00 påföljande dag (endast arbetsdagar) om säljaren kan lägga fram särskilda omständigheter för detta. Det finns dock ingen rätt till förlängning av tidsfristen.
 5. Ett eventuellt motbud från säljaren får inte vara högre än det tidigare fastställda lägsta försäljningspriset.
 6. Den högstbjudande ska informeras av plattformen i slutet av auktionen om att han var den högstbjudande, att det lägsta försäljningspris som fastställts av säljaren inte uppnåddes och att omförhandlingen online inleddes med hans sista högsta bud.
 7. Om säljaren sedan skickar ett motbud i enlighet med punkt 4 i detta avsnitt, kan den högstbjudande acceptera eller förkasta detta nya motbud eller lämna ett nytt motbud. Ett "motbud" från en säljare eller högstbjudande är bindande och giltigt till kl. 12.00 påföljande arbetsdag. Denna punkt gäller för alla motbud som lämnas elektroniskt av säljare eller högstbjudande via plattformen.
 8. Ett motbud som skickats kan inte återkallas och förblir bindande fram till utgången av respektive tidsfrist.
 9. Vid omförhandling online kan parterna omförhandla via portalen tills ett pris har hittats där båda parter samtycker till transaktionen eller tills en part avvisar det sista motbudet som lämnats. Ett bindande avtal ingås när det sista motbudet som lämnats i omförhandlingen accepteras. Om en part avvisar ett befintligt motbud eller om den angivna perioden löper ut utan svar, har online-omförhandlingen misslyckats och inget avtal har ingåtts.
 10. Om en omförhandling online har misslyckats eller om en auktion har avslutats utan att några bud har lagts under den ordinarie budperioden, har säljaren rätt att kostnadsfritt starta en ny auktionsrunda för sitt fordon (via motsvarande knapp). Om säljaren vill hålla en ny auktion för samma fordon måste det lägsta försäljningspriset från den föregående auktionen sänkas med minst 5 %. En ny auktionsomgång för samma fordon motsvarar en "ny annons". Det finns ingen rätt till nya auktionsrundor, utan aktiveringen sker efter operatörens gottfinnande.
 11. Om online-omförhandlingen misslyckas i enlighet med punkt 9 i detta avsnitt, ska det högsta bud som senast lämnades av budgivaren eller dennes budombud eller det motbud som senast lämnades av budgivaren från online-omförhandlingen fortsätta att vara bindande under de kommande 72 timmarna (s.k. "arkiverat" högsta bud eller "budarkivering"). Om en budgivare har använt en budagent för att lämna ett bud, arkiveras inte budagenten eller det i budagenten angivna högsta budet och budagenten raderas av operatören. Räkneperioden för 72-timmarsperioden börjar omedelbart vid den tidpunkt då omförhandlingen online misslyckas. Säljaren och budgivaren informeras elektroniskt via e-post och via plattformen om att budet har arkiverats.
 12. Om säljaren därefter lägger ut sin annons till försäljning i en ny auktionsrunda i rätt tid i enlighet med punkt 10 i detta avsnitt, startas en ny auktionsrunda automatiskt och omedelbart av plattformen och det arkiverade högsta budet från den högsta budgivaren placeras omedelbart som ett direktbud i enlighet med avsnitt V punkt 7 ff.
 13. Ett arkiverat högsta bud från en budgivare i samma belopp för en specifik försäljningsannons kan endast arkiveras en gång.
 14. Om säljaren i enlighet med punkt 12 i detta avsnitt lägger sin försäljningsannons igen i en auktionsrunda för att säkra det arkiverade högsta budet, behöver säljaren inte sänka det tidigare lägsta försäljningspriset med minst 5 % i enlighet med punkt 10 i detta avsnitt om det arkiverade budet är högre än en motsvarande sänkning.
 15. Om Säljaren startar en ny auktionsrunda med ett arkiverat bud i rätt tid enligt punkt 12 i detta avsnitt och Säljaren senare upptäcker att en försämring av försäljningsobjektet har inträffat medan auktionsrundan fortfarande pågår eller redan har löpt ut, ska Säljaren informera Operatören så snart som möjligt så att Operatören oåterkalleligt kan radera det arkiverade budet från den högsta budgivaren, varigenom den högsta budgivarens åtagande till detta arkiverade bud omedelbart upphör att gälla.

VII Överlämnande av fordonet, betalning av köpeskillingen

 1. Säljaren är skyldig att överföra äganderätten till det sålda fordonet till köparen inom 15 dagar från det att budet accepterats. Köparen förbinder sig att själv hämta eller låta hämta det köpta fordonet hos säljaren inom 15 dagar från det att budet accepterats. Äganderätten övergår genom överlämnande av fordonet med alla tillhörande dokument, i synnerhet registreringsbevis del I och del II samt alla befintliga fordonsnycklar. Om säljaren i förväg är medveten om att det, i strid med mening 1 i denna punkt, inte kommer att vara möjligt att överlämna fordonet förrän 15 dagar efter accept av budet, måste säljaren ange det tidigast möjliga överlämnandet när han utarbetar försäljningsannonsen.
 2. Parterna kan avtala om en annan tidsfrist för överlåtelse av äganderätten med avvikelse från underpunkt 1 i denna punkt.
 3. Om fordonet eller registreringsbeviset Del II inte ägs av säljaren, t.ex. på grund av pågående finansiering/leasing, ska säljaren senast vid överlämnandet av fordonet inkomma med skriftligt bevis från säkerhetstagaren om var köpeskillingen ska erläggas (helt eller delvis) för att säkerhetstagaren ska kunna skicka registreringsbeviset Del II till köparen.
 4. Operatören rekommenderar att köparen inspekterar det fordon som köpts på auktion innan betalning sker (i allmänhet på plats i säljarens lokaler).
 5. Köparen förbinder sig att betala fordonet i sin helhet före eller senast vid avhämtningen. Betalningssättet (kontant, banköverföring) skall överenskommas mellan parterna. Betalning av fordonet först efter avhämtning är utesluten.

 

VIII Kostnader för köpare och säljare, förmedlingsprovision, fakturering

 1. Användningen av plattformen är i princip kostnadsfri för köpare och säljare.
 2. En säljare betalar inga avgifter, provisioner eller andra kostnader, oavsett om hans fordon auktioneras ut eller inte.
 3. En köpare betalar en provision till operatören för förmedlingen av ett fordon när budet har accepterats. Förmedlingsprovisionen är 1,5 % netto (plus den för närvarande tillämpliga momsen) av klubbningspriset. Om köparen uppfyller kraven för gemenskapsinternt förvärv i enlighet med § 1a UStG, kommer fakturan att utfärdas strikt netto.
 4. En elektronisk faktura genereras automatiskt när budet accepteras. Köparen är medveten om att varje faktura endast tillhandahålls elektroniskt; köparen erhåller ingen pappersfaktura. Fakturan kan när som helst hämtas online. Köparen är medveten om att operatören inte kommer att göra några efterföljande korrigeringar av fakturor eller köpeavtal på grund av ett omförhandlat inköpspris mellan säljaren och köparen för auktioner som redan har löpt ut.
 5. Fakturan förfaller till betalning inom 3 dagar efter mottagandet av det köpta fordonet. Säljaren och köparen åtar sig att på begäran informera operatören om det lyckade överlämnandet.
 6. Operatörens rätt till betalning av provisionen från köparen upphör om en av parterna effektivt avbryter kontraktet. Undantag från detta är om säljaren häver avtalet på grund av att köparen gjort sig skyldig till grovt avtalsbrott. I händelse av ett skyldigt pliktbrott från köparen, i synnerhet underlåtenhet att acceptera eller betala för ett fordon som köpts via plattformen, förbehåller sig operatören rätten att kräva hela beloppet av den förlorade mäklarprovisionen från denna juridiska transaktion från köparen. Köparen har rätt att bevisa för operatören att skadan är lägre.
 7. I händelse av en klandervärd överträdelse av säljarens skyldigheter, särskilt om säljaren säljer det listade fordonet i förtid, dvs. under auktionsperioden (upp till högst 48 timmar efter auktionsstart) eller omförhandlingsfasen (upp till 48 timmar efter slutet av den ordinarie auktionsperioden) och därför inte längre kan leverera fordonet till köparen, förbehåller sig operatören rätten att kräva hela beloppet av den förlorade förmedlingsprovisionen från denna juridiska transaktion från säljaren. Säljaren har rätt att bevisa för operatören att förlusten är lägre.

 

IX. Säljarens garanti och ansvar, avbokningsrätt

 1. Det annonserade fordonet säljs med uteslutande av ansvar för materialfel och äganderättsfel, för fel i digitala produkter och varor med digitala element, om inte annat avtalats eller betonats i denna klausul.
 2. Ovanstående uteslutning av ansvar gäller inte för:
  1. Garantier som uttryckligen och skriftligen deklarerats av säljaren,
  2. Skada som orsakats av uppsåtligt eller grovt vårdslöst pliktbrott av säljaren eller dennes ställföreträdare,
  3. skador på grund av klandervärt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (med väsentliga avtalsförpliktelser avses sådana förpliktelser vars uppfyllande är nödvändigt för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad avtalsparten regelbundet kan förlita sig), varvid ansvaret i detta fall är begränsat till beloppet för typiskt förutsebar skada och/eller
  4. för skador till följd av kränkning av liv, lem eller hälsa.
    
 3. Köparen och säljaren har rätt att frånträda avtalet om det vid inspektionen eller inspektionen på plats i säljarens lokaler, dvs. när fordonet överlämnas, framkommer en avvikelse mellan det faktiska tillståndet (motsvarar de bindande uppgifter som säljaren lämnat i försäljningsannonsen) och det önskade tillståndet (motsvarar det faktiska tillståndet på plats efter inspektion av köparen), för vars eliminering eller återställande en rimlig summa pengar krävs. Köparen har rätt att häva avtalet om säljaren inte kan nå en ömsesidig överenskommelse om en justerad eller lägre köpeskilling (i en omförhandling "på plats").
 4. Köparen har rätt att frånträda avtalet om säljaren inte fullgör sin skyldighet att anskaffa äganderätten inom den avtalade tiden eller inom en skälig frist som köparen bestämmer.
 5. Säljaren har rätt att frånträda avtalet om köparen inte fullgör sin skyldighet att hämta och överta fordonet samt att betala köpeskillingen antingen inom den avtalade tiden eller inom en skälig anståndstid som säljaren bestämmer.

 

X. Operatörens ansvar

 1. Säljaren är ensam ansvarig för innehållet och lagligheten i en annons.
 2. Operatören är inte ansvarig för uppfyllandet av ömsesidiga skyldigheter som följer av ingångna köpeavtal.
 3. Operatören är ansvarig gentemot parterna utan begränsning i händelse av uppsåt och grov vårdslöshet, men endast för lätt vårdslöshet i händelse av brott mot väsentliga skyldigheter (dvs. sådana avtalsenliga skyldigheter vars uppfyllande är avgörande för ett korrekt genomförande av respektive avtal och på vars efterlevnad säljaren eller köparen eller tredje part regelbundet litar och kan förlita sig). Ansvaret vid brott mot en sådan huvudförpliktelse är begränsat till den skada som är typisk för avtalet, vars uppkomst operatören kunde förvänta sig vid tidpunkten för avtalets ingående på grund av de omständigheter som var kända vid den tidpunkten. Allt ytterligare ansvar är uteslutet.
 4. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller även till förmån för operatörens ställföreträdare.
 5. Ovanstående ansvarsbegränsningar i denna punkt gäller inte skadestånd till följd av skada på liv, lem eller hälsa som grundar sig på oaktsamt åsidosättande av operatörens skyldigheter eller uppsåtligt eller oaktsamt åsidosättande av skyldigheter av en juridisk representant eller ställföreträdare för operatören. Ansvarsbegränsningarna gäller inte heller om operatören bedrägligt har dolt en defekt eller har åtagit sig en garanti för ett fordons skick och för operatörens anspråk enligt produktansvarslagen.

 

XI Slutbestämmelser

 1. Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltig helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Detsamma gäller i händelse av att ett kryphål hittas i dessa GTC. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas eller kryphålet fyllas med en giltig och verkställbar bestämmelse som kommer närmast i juridiska och ekonomiska termer till vad de avtalsslutande parterna avsåg eller skulle ha avsett enligt meningen och syftet med dessa GTC om de hade beaktat denna punkt när de ingick avtalet. Om ogiltigheten av en bestämmelse baseras på ett mått på prestation som anges i bestämmelsen (t.ex. tid, tidsfrist eller datum), ska bestämmelsen ersättas med ett rättsligt tillåtet mått som kommer närmast det ursprungliga måttet.
 2. Dessa allmänna villkor, avtalet om användning av plattformen och köpeavtalen som ingås mellan säljaren och köparen via plattformen omfattas av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med uteslutande av FN:s konvention om avtal för internationella köp av varor (CISG) och bestämmelserna i internationell privaträtt.
 3. Behörig domstol för tvister mellan operatören och användarna är Berlin, såvida inte användaren är en konsument. Operatören har också rätt att stämma köparen vid köparens affärsställe.

 

Version 11.03.2024

Köpekontrakt (exempel)

Mellan

[Uppgifter om säljaren]

nedan kallad "Säljaren"

och

[data / uppgifter om köparen]

nedan kallad"Köparen"

Säljaren och köparen nedan även gemensamt kallade "parterna"

[Datum för accept av anbudet]
 

I Köpeavtal

 1. Säljaren har annonserat sitt fordon på plattformen caravanmarkt24.de (nedan kallad "Operatören") med de bindande uppgifter som anges i bilaga 1.
 2. Köparen har förvärvat fordonet till ett inköpspris eller hammarpris på € [hammarpris].


II Överlämnande av fordonet, betalning av köpeskillingen

 1. Säljaren är skyldig att överföra äganderätten till det sålda fordonet till köparen inom 15 dagar efter tillträdet. Köparen förbinder sig att själv hämta eller låta hämta det köpta fordonet hos säljaren inom 15 dagar från tillträdet. Äganderätten övergår genom överlämnande av fordonet med alla tillhörande handlingar, särskilt registreringsbevis del I och del II samt alla befintliga fordonsnycklar. Om säljaren i försäljningsannonsen enligt bilaga 1 redan har angivit en annan överlämningsperiod (mer än 15 dagar från accept av budet), skall denna period gälla för överlåtelsen av äganderätten.
 2. Parterna får komma överens om en annan period för överföring av äganderätten.
 3. Om fordonet eller registreringsbeviset Del II inte ägs av säljaren, t.ex. på grund av pågående finansiering/leasing, skall säljaren senast vid överlämnandet av fordonet inkomma med skriftligt bevis från säkerhetstagaren, där det framgår var köpeskillingen skall erläggas (helt eller delvis), så att säkerhetstagaren kan skicka registreringsbeviset Del II till köparen.
 4. Operatören rekommenderar att köparen inspekterar det fordon som köpts på auktion innan betalning sker (i allmänhet på plats i säljarens lokaler).
 5. Köparen förbinder sig att betala fordonet i sin helhet före eller senast vid avhämtningen. Betalningssättet (kontant, banköverföring) skall överenskommas mellan parterna. Betalning för fordonet först efter avhämtning är utesluten.
 6. Köparen är skyldig att avregistrera fordonet omedelbart, dock senast 7 arbetsdagar efter mottagandet av registreringsbevisen del I och II, om detta inte redan gjorts av säljaren.


III Säljarens garanti och ansvar, avbeställningsrätt

 1. Fordonet säljs med uteslutande av ansvar för materialfel och fel i äganderätten, för fel i digitala produkter och varor med digitala element.
 2. Ovanstående uteslutning av ansvar gäller inte för:
  1. Garantier som uttryckligen skriftligen deklarerats av säljaren,
  2. Skada som orsakats av uppsåtligt eller grovt oaktsamt åsidosättande av säljarens eller dennes medhjälpares skyldigheter,
  3. skador på grund av klandervärt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (med väsentliga avtalsförpliktelser avses sådana förpliktelser vars uppfyllande är nödvändigt för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad avtalsparten regelbundet kan förlita sig), varvid ansvaret i detta fall är begränsat till beloppet för typiskt förutsebar skada och/eller
  4. för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa.
 3. Köparen och säljaren har rätt att frånträda avtalet om det vid inspektionen eller inspektionen på plats i säljarens lokaler, dvs. när fordonet överlämnas, framkommer en avvikelse mellan det faktiska tillståndet (motsvarar de bindande uppgifter som säljaren lämnat i försäljningsannonsen) och det önskade tillståndet (motsvarar det faktiska tillståndet på plats efter inspektion av köparen), för vars eliminering eller återställande en rimlig summa pengar krävs. Köparen har rätt att häva avtalet om säljaren inte kan nå en ömsesidig överenskommelse om en justerad eller lägre köpeskilling (omförhandling "på plats").
 4. Köparen har rätt att frånträda avtalet om säljaren inte fullgör sin skyldighet att anskaffa äganderätten inom den avtalade tiden eller inom en skälig frist som köparen bestämmer.
 5. Säljaren har rätt att frånträda avtalet om köparen inte fullgör sin skyldighet att hämta och överta fordonet och betala köpeskillingen antingen inom den avtalade tiden eller inom en skälig tilläggstid som säljaren bestämmer.

 

Bekräftelse av överlämnande

 1. Säljaren bekräftar att han har mottagit hela köpeskillingen i kontanter/kontantekvivalenter själv eller till ett av honom angivet konto hos tredje part.
 2. Köparen bekräftar att han har inspekterat fordonet och funnit att det är i enlighet med kontraktet och avtalet.
 3. Köparen bekräftar att han har mottagit alla relevanta eller tillgängliga dokument och nycklar från säljaren.
 4. Köparen bekräftar övertagandet av fordonet.

 

Status 11.03.2024